Loading...
Nut en Noodzaak 2018-10-24T11:20:59+00:00

NUT EN NOODZAAK

De noodzaak voor het ontwikkelen van deze hubs is enerzijds ontstaan vanuit een groeiende behoefte aan opslaglocaties voor nieuwe en/of gebruikte voertuigen vanuit de automobielindustrie. Anderzijds is vanuit de overheden ingezet op een CO2-arme energievoorziening in 2050.
Daarnaast is de scheve verhouding die ontstaat tussen de productie en consumptie van zonne-energie en elektriciteit een groeiend probleem.

ENERGIEAGENDA & KLIMAATAKKOORD

De Energie agenda laat de noodzaak van het concept zien. In de Energieagenda is in hoofdlijnen gepresenteerd hoe de CO2-uitstoot in 2050 bijna nihil is. Om dit te realiseren in Nederland wordt er een samenwerking verwacht van innovatie partijen. Het concept zet in op het terugbrengen van de energievraag door middel van energiebesparing en het terugdringen van het gebruik van aardgas door het stimuleren van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzame warmte.
Presham is er van overtuigd een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan nationale en regionale energie doelstellingen.

PRODUCTIE VERSUS CONSUMPTIE

Door de explosieve groei in de opwekking van duurzame energie is er een scheve verhouding ontstaan tussen de productie en consumptie van zonne-energie en elektriciteit. Dit betekent in de praktijk dat gedurende een groot deel van de dag er meer energie geleverd wordt vanuit zonnepanelen dan er op dat moment vanuit afnemers gevraagd wordt.

Het concept Presham heeft daarom gekeken naar de combinatie van het beste van twee werelden, namelijk een zonnepaneel en een accu.
Overdag wordt de accu opgeladen door zonne-energie en deze opgeslagen energie kan on demand, bijvoorbeeld tijdens een piek, terug geleverd worden aan het elektriciteitsnetwerk.
Dit voorkomt een overbelast elektriciteitsnetwerk en draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot.